مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب پروژه ی مرکز خرید
حالت نمایش
Cover - markaz kharid - Free (www.par30cad.com - par30cad@gmail.com )

پروژه ی مرکز خرید

مرکز خرید از جمله طرح هایی است که در هنگام طراحی باید ضوابط و استانداردهای مختلفی را مد نظر قرار داد. برای طراحی مرکز خرید بهترین راهنما کتاب نویفرت و هندبوک معماری است که کلیه ضوابط و استانداردهای طراحی در آن گنجانده شده است.