مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب پارامتریک چیست؟
حالت نمایش
parametric ( www.par30cad.ir )

پارامتریک در معماری

 طی سالهای اخیر مطالعه در هندسه بدیع و نوع آوری در آن به موضوع مهمی در معماری معاصر تبدیل شده. همزمان با قرن بیست و یکم که دوره جدیدی برای طراحی معماری محسوب میشود.نرم افزارهای رایانه این نظریه فرمیابی را پیشرفت داده اند.