مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب دانشگاه هنر
حالت نمایش
Cover - UNI MEMARI VA HONAR ( www.par30cad.ir - Par30cad@gmail.com)

دانشگاه معماری و هنر

در بدو ورود به حوزه مطالعات متوجه شدیم که بسیاری از نقایص و کمبود ها در دانشکده های معماری کشور ما در وحله اول به نقص درسیستم های آموزشی برمی گردد .