مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تنظیم شرایط محیطی تبریز
حالت نمایش
Tanzim Sharayet Mohiti Tabriz (www.par30cad.ir)

تنظیم شرایط محیطی تبریز

رطوبت نسبی به عنوان یک عنصر اقلیمی تحت تاثیر دما و بارش وشرایط طبیعی منطقه قرار دارد و به صورت در صد اندازه گیری می شود که در جدول ترسیمی فوق در دو نوبت در ساعات ۶٫۵ و ۱۲٫۵ اندازی گیری شده است.