مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل دانشکده معماری ییل
حالت نمایش
Yale University

تحلیل دانشکده هنر و معماری ییل

در میان نسل دوم معماران مدرن که پس از جنگ جهانی دوم سعی در تعدیل عقاید افراطی، اعتلای آرمان ها و رفع چالش های معماری مدرن داشتند، لویی کان و پل رودولف بیش از سایرین موفق بودند. این دو معمار هر یک به نحوی تحت تاثیر اساتید معماری مدرن و مشتاق به کشف پتانسیل های مصالح جدید نظیر بتن بودند.