مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تبریز
حالت نمایش
Tanzim Sharayet Mohiti Tabriz (www.par30cad.ir)

تنظیم شرایط محیطی تبریز

رطوبت نسبی به عنوان یک عنصر اقلیمی تحت تاثیر دما و بارش وشرایط طبیعی منطقه قرار دارد و به صورت در صد اندازه گیری می شود که در جدول ترسیمی فوق در دو نوبت در ساعات ۶٫۵ و ۱۲٫۵ اندازی گیری شده است.