مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تئاتر
حالت نمایش
مطالعات سالن  تئاتر   ( www.par30cad.ir)

مطالعات سالن تئاتر

تحولات گوناگون در تاریخ هر مرز و بومی جدای از همه عوامل درونی و بیرونی اش یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است. عرصه های گوناگون اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ... شاهد این دگرگونی با درجات مختلف بوده اند.