مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب نوشته شده در موضوع: تحلیل فضای شهری
حالت نمایش
roosta

تجزیه و تحلیل تیپولوژی مازندران

اقلیم شناسی از وضع جغرافیایی نقاط زمین گفت وگو می کند و معمولا نوع اقلیم با توجه به تقسیمات جغرافیایی همراه با ارتفاع مشخص آن از سطح دریا وجود می آید.