مرجع آموزش و پروژه های آماده
رساله توریستی و تفریحی
نویسنده: حمزه هاشمی
۱۸ دی ۱۳۹۵
mojtame-tafrihiii

سیاحت و سفر در  بالا بردن سطح معلومات عمومی و اجتماعی و تکامل تکنولوژی و پیشرفت فرهنگ عمومی و صلح و آرامش جهانی و تفاهم بین المللی نقش بارز و ارزنده ای دارد و از همین راه بوده است که در طول تاریخ اجتماعات مختلف به فرهنگ و ادب و روشهای زندگی یکدیگر پی برده و آنچه را که با وضع محیط و زندگانی خود قابل تطبیق یافته اند به سرزمین خویش به ارمعان آورده اند .  

فهرست 

 

فصل اول :

مفاهیم تفریح و تفرج

فعالیتهای تفریحی

تعاریف اوقات فراغت

نقش و کارکردهای اوقات فراغت

۱-۴-۱ نقش اجتماعی

۱-۴-۲ نقش اقتصادی

۱-۴-۳ نقش فرهنگی

۱-۵    ویژگیهای فضای فراغتی

۱-۶    گردشگری شاخه ای از فراغت

۱-۷    سفرو سیاحت و فوائد آن

فصل دوم :

توریسم

مفهوم گردشگری

انواع گردشگری

۲-۳-۱ اقامتی

۲-۳-۲ کاروانی و اردوگاهی

۲-۳-۳ مبتنی بر حمل و نقل

۲-۳-۴ مذهبی

۲-۳-۵ قومی

۲-۳-۶ نوستالژیک

۲-۴   انواع گردشگاهها

۲-۴-۱ دنج

۲-۴-۲ تعطیلاتی

۲-۴-۳ گردشگاههای جامع

۲-۵   پیامدها و تاثیرات گردشگری و سیاحت

۲-۶   سیر و سفر و جهانگردی

۲-۷   تاریخچه سیر و سفر و جهانگردی

۲-۷-۱ جهانگردی و توریسم تا انقلاب صنعتی

۲-۷-۲ انقلاب صنعتی و تاثیرات آن بر توریسم

۲-۸   ابعاد اقتصادی توریسم و جهانگردی

۲-۸-۱ نقش جهانگردی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

۲-۸-۱-۱ اشتغال

۲-۸-۱-۲ درآمدزایی

۲-۸-۱-۳ حفظ جاذبه های جهانگردی

۲-۸-۱-۴ درآمد حاصل از مالیات و ایجاد امکاناتی جهت بهسازی منطقه

۲-۹ عوامل موثر در جذب توریست

۲-۱۰ صنعت توریسم در ایران

۲-۱۰-۱ اهداف توسعه صنعت جهانگردی در ایران

۲-۱۰-۲ اولویت های برنامه ریزی برای توریسم و گردشگران

۲-۱۰-۳-۱ سیاستهای کلی

۲-۱۰-۳-۲ سیاستهای اجرائی

۲-۱۰-۴ محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی رشد و توسعه صنعت گردشگری

۲-۱۰-۵ جهانگردان در ایران

۲-۱۰-۶ تسهیلات جهانگردی

۲-۱۱ ضرورت احیا و توسعه قطبهای سیاحتی و گردشگری

فصل سوم :

۳-۱  فرهنگ

۳  -۱-۱  تعاریف و ویژگیهای فرهنگ

۳-۱-۲    کارکرد فرهنگ و عوامل انتقال آن

۳-۲ نتیجه : فضا ، معماری و فرهنگ

۳- ۳ معماری ایرانی ، تجلی فرهنگ و هویت ایرانی

۳-۴ میراث فرهنگی

۳-۴-۱ ضرورت حفظ میراث فرهنگی

۳-۴-۲ چگونگی حفظ آثار تاریخی و  میراث فرهنگی

۳-۵ سیری در مرمت بافتهای قدیمی

۳-۵-۱ مبانی نظری مرمتی

۳-۵-۲ دیدگاه های متخصصین ایرانی در برخورد با بافتهای قدیمی

۳-۵-۲-۱ سابقه برخورد با بافتهای قدیمی در جهان

۳-۵-۲-۲  سابقه برخورد با بافتهای قدیمی در ایران

۳-۵-۳ منشور آتن

۳-۶  منشور آتن

فصل چهارم :

۴-۱ راه ابریشم

۴-۱-۱ تاریخچه

۴-۱-۲ نامگذاری

۴-۱-۳ ایران و راه ابریشم

۴-۱-۴ امنیت و آسایش مسافران راه ابریشم

۴-۱-۵ هنر ، صنعت و فن آوری

۴-۱-۶ شناخت و بررسی جاده ابریشم و دلائل توجیه کننده منطقه با توجه به سوابق تاریخی

۴-۲ بازشناسی قواعد کلی نظام حمل و نقل و خدمات بین راهی در گذشته

۳-۲-۱ انواع ساختمانهای بین راهی

۳-۲-۲ ویژگیهای ساختمانهای وابسته به راه

۳-۲-۲-۱ ساباط

۳-۲-۲-۲ کاربات

۳-۲-۲-۳ کاروانسرا

۳-۲-۲-۴ آب انبار

۳-۲-۲-۵ حوض – برکه – پایاب – چاه

۳-۲-۲-۶ پستهای نظامی

۳-۲-۲-۷ چاپارخانه ها

۳-۲-۲-۸ چایخانه یا قهوه خانه

۳-۲-۲-۹ میلها و مناره های راهنما

۴-۳ شناخت تاریخچه کاروانسراها یا مجتمع های بین راهی

۴-۳-۱ تعریف کاروانسرا و وجه تسمیه

۴-۳-۲ اهمیت کاروانسرا و علل ایجاد آن

۴-۳-۳ سابقه تاریخی کاروانسرا

۴-۳-۴ موقعیت

۴-۳-۵ ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی کاروانسرا

۴-۳-۶ انواع آن از نظر اداره

۴-۳-۷ فضاهای معماری کاروانسرا

۴-۳-۸ انواع کاروانسرا در معماری ایران

۴-۳-۹ مصالح و فن ساختمان

۴-۴ سیستم حمل و نقل در دنیای امروز

۴-۴-۱ تعریف سیستم حمل و نقل

۴-۴-۲  شیوه و نوع مسافرت

۴-۴-۳ احداث مجتمعها ، تجارت جهانی

۴-۴-۴ مجتمعهای خدماتی – توریستی – بین راهی

۴-۴-۴-۱ ضرورت احداث مجتمعهای خدماتی – توریستی – بین راهی

۴-۴-۴-۲ انواع مجتمعهای خدماتی – توریستی – بین راهی

۴-۴-۴-۳ الگوی برنامه ریزی برای تیرپارکها

۴-۴-۴-۴ الگوی برنامه ریزی برای مجتمع های دو منظوره ( تیرپارک – مجتمع )

۴-۴-۴-۴-۱ داده های نهایی

بخش دوم : مطالعات پایه :

۱-۲ شهرستان سبزوار

۱-۱-۲  موقعیت و وسعت

۲-۱-۲  ناهمواریها

۳-۱-۲  آب و هوا

۴-۱-۲  منابع آب

۵-۱-۲  تراکم جمعیتی استان

۱-۵-۱-۲  ظرفیت پذیرش

۲-۵-۱-۲  تراکم جمعیت

۶-۱-۲  لهجه و زبان

۷-۱-۲  ایلات و عشایر

۸-۱-۲  ویژگیهای استان

۱-۸-۱-۲  کشاورزی

۲-۸ -۱-۲  دامپروری

۳-۸-۱-۲  معادن

۴-۸-۱-۲  صنایع

۵-۸-۱-۲  صنایع دستی

۹-۱-۲  نتیجه

۲-۲ روستای مهر

۱-۲-۲  وجه تسمیه

۲-۲-۲  اوضاع طبیعی و جعرافیایی

۳-۲-۲  موقعیت و وسعت

۴-۲-۲  ارتفاعات

۵-۲-۲  منابع آبی

۱-۵-۲-۲  آبهای سطحی

۲-۵-۲-۲  آبهای زیرزمینی

۶-۲-۲  اقلیم

۷-۲-۲ جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات اقلیمی

۸-۲-۲   مطالعات مردم شناسی

۱-۸-۲-۲  ویژگیهای قومی

۲-۸-۲-۲  طوائف مختلف

۳-۸-۲-۲  سوعات

۴-۸-۲-۲  اقتصاد سنتی روستای مهر

۱-۴-۸-۲-۲  کشاورزی

الف) محصولات زراعی

ب ) محصولات باغی

ج ) نتیجه

۲-۴-۸-۲-۲  دامداری

الف ) کوچ متحرک

ب ) کوچ نیمه متحرک

ج ) کوچ ساکن

۳-۴-۸-۲-۲  صنایع دستی

الف ) قالی و قالیچه

ب ) پارچه پشمی

ج ) پارچه ابریشمی

د ) گلیم و جاجیم

۴-۴-۸-۲-۲  جمعیت

۱-۴-۴-۸-۲-۲  مقایسه جمعیت بخش روستای مهر

۲-۴-۴-۸-۲-۲  روستای مهر و تحولات جمعیتی آن

الف ) ترکیب سنی جمعیت

ب )  ترکیب جنسی جمعیت

ج ) نتیجه

۵-۴-۸-۲-۲  سطح سواد

۶-۴-۸-۲-۲  وضع اشتغال

۹-۲-۲  خصوصیات عمومی روستای مهر

۱-۹-۲-۲  وضعیت راههای ارتباطی

۲-۹-۲-۲  نتیجه

۳-۹-۲-۲  نقش ارتباطی و اقامتگاهی مهر

۴-۹-۲-۲  نتیجه

۵-۹-۲-۲  تجهیزات صنعتی

۶-۹-۲-۲  گونه های جانوری و گیاهی

۷-۹-۲-۲  نتیجه

۸-۹-۲-۲  جاذبه های توریستی منطقه

۹-۹-۲-۲  جاذبه های تاریخی

۱۰-۹-۲-۲  آثار باستانی منطقه

۱۱-۹-۲-۲  امکانات و پتانسیلهای منطقه

۱۲-۹-۲-۲  جاذبه های طبیعی

۱۳-۹-۲-۲  نتیجه

بخش سوم : مطالعات کالبدی

۱-۳ عوامل موثر بر مکانیابی مجتمعهای خدماتی – توریستی – بین راهی

مرحله اول :

مرحله دوم

مرحله سوم : انتخاب مکانهایی در داخل جوامع

مرحله چهارم : تعیین و انتخاب الگویی برای ارزشیابی مکان

جمع بندی و نتیجه گیری

مقایسه مکانها و انتخاب مکان بهینه

سطوح امتیازگذاری عوامل

محدوده مورد نظر برای طراحی

آنالیز سایت

شناسایی محدوده طراحی

کاروانسرای مهر

موقعیت بنای تاریخی کاروانسرا

اهداف و راهبردهای طرح

  • این رساله دارای  ۲۸۰ صفحه با فرمت ورد می باشد.

 

Par30cad 1

 

مشخصات

  • فرمت فایل: Word
  • حجم فایل: 7.76 مگابایت
  • منبع این فایل: پارسی کد / مرجع پروژه و آموزش
  • کسانی که نیاز به پروژه دارند می توانند با شماره پایین تماس گرفته تا در سریعترین زمان برایشان ایمیل گردد . ( ارسال پروژه ها رایگان نمی باشد ، در صورتی که به دنبال پروژه های رایگان هستید تماس نگیرید ) ۷۹۰۶ ۷۵۰ ۰۹۳۹ هاشمی

دانـــــلود

مطالب مرتبط با این نوشته