مرجع آموزش و پروژه های آماده
رساله تالار نمایش و کنسرت
نویسنده: حمزه هاشمی
۱۸ دی ۱۳۹۵
salone-music-www-par30cad-ir

تئاتر به عنوان نمادی از شهر ، یا چه بسا نمادی از تمام یک قاره است . تئاترها در مقایسه با موزه ها ، به مدت طولانی عمدتاً به عنوان ساختمان های کارکردی طراحی می شدند ، و ظاهرشان با منظوری که آنها باید انجام می دادند تعیین می شد . اما امروزه تئاترها ، فرم عناصر شهری تماشایی به خود گرفته اند ، که با ساختمان هایی با ویژگی های تندیسی ، نشانه ای به وجود می آورند .

فهرست

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۳

فصل اول ( بررسی طرح مسئله )…………………………………………………….۴

فصل دوم (تاریخچه تالارهای نمایش و کنسرت)…………………..۷

۱_ ریشه های نمایش……………………………………………………………………………………۸

۱_ ۱ ) تئاتر و آئین های باستانی……………………………………………………………………۸

۱_ ۲ ) ماهیت نمایش……………………………………………………………………………………۱۱

۱_ ۳ ) نمایش و مذهب…………………………………………………………………………………۱۴

۲_ تاریخچه تحول تئاتر از ابتدا تا حال…………………………………………………………۱۶

۳_ تاریخچه معماری سالنهای نمایش جهان ………………………………………………..۲۴

۳_۱) معماری سالن های نمایش در یونان باستان………………………………………….۲۴

۳_۲) معماری سالن های نمایش تئاتر رومن…………………………………………………۲۴

۳_۳) معماری سالن های نمایش در چین باستان…………………………………………..۲۵

۳_۴) معماری سالن های نمایش در انگلستان……………………………………………….۲۵

۳_۵) معماری سالن های نمایش در فرانسه در قرون وسطی و عصر رنسانس…..۲۶

۴_ نمایش در ایران……………………………………………………………………………………..۲۷

۴_۱) نمایش قبل از اسلام……………………………………………………………………………۲۷

۴_۲) نمایش پس از اسلام……………………………………………………………………………۲۹

فصل سوم  ( بررسی مجموعه های نمایشی )………………………۳۷

۱_ مجموعه های نمایشی در ایران امروز………………………………………………………۳۸

۱_۱) تئاتر شهر تهران…………………………………………………………………………………۳۸

۱_۲) تالار وحدت………………………………………………………………………………………..۴۴

۲_ مجموعه های نمایشی معاصر خارج کشور………………………………………………..۵۰

۲_۱) خانه ی اپرا در وکسفورد………………………………………………………………………۵۰

فصل چهارم (مطالعات اقلیمی)………………………………………….۵۲

۱_ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی مازندران…………………………………………………۵۳

۲_ ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی تنکابن…………………………………………………..۶۰

۲_۳) بررسی بستر طرح………………………………………………………………………………۶۰

۲_۴)بررسی کاربری فرهنگی در طرح جامع تنکابن………………………………………۶۷

فصل پنجم (بررسی استانداردهای فضاهای تالار نمایش و کنسرت)…………………..۸۴

۱_ بررسی استاندارهای فضاهای نمایشی……………………………………………………..۸۵

۱_۱) کلیاتی درباره ی فضای نمایش……………………………………………………………..۸۵

۱_۲) مبانی طراحی سالن ها………………………………………………………………………..۸۵

۲_بررسی فضاهای مورد نیاز سالن های تئاتر………………………………………………..۸۶

۲_۱) صحنه……………………………………………………………………………………………….۸۶

۲_۲) ابعاد صحنه……………………………………………………………………………………….۸۷

۲_۳) روشهای تغییر صحنه…………………………………………………………………………۹۰

۲-۳-۱)انتقال صحنه به بالا………………………………………………………………………….۹۰

۲_۳_۲)صحنه های گردان………………………………………………………………………….۹۰

۲_۳_۳) صحنه های جانبی…………………………………………………………………………۹۱

۲_۴) عناصر صحنه……………………………………………………………………………………..۹۱

۲_۵) انواع صحنه های تئاتر………………………………………………………………………..۹۵

۳_فضاهای نشستن سالن های تئاتر…………………………………………………………….۱۰۰

۳_۱) اشکال پلان……………………………………………………………………………………….۱۰۰

۳_۲) دید مطلوب………………………………………………………………………………………۱۰۳

۳_۳) صندلی ها………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۳_۴) راهروها……………………………………………………………………………………………۱۰۹

۳_۵) بالکن………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴ – فضاهای عمومی…………………………………………………………………………………..۱۱۳

۴_۱) سالن انتظار اصلی……………………………………………………………………………..۱۱۳

۴_۲) ورودی اصلی…………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴_۳) راههای خروجی………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴_۴) رختکن…………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴_۵) سرویسهای بهداشتی………………………………………………………………………..۱۱۵

۴_۶) گیشه……………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴_۷) دسترسی معلولین…………………………………………………………………………….۱۱۵

۴_۸) صندلی برای معلولین………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۹) پارکینگ…………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۵_  فضاهای مربوط به بازیگران وتمرین………………………………………………………۱۱۷

۵_۱) رختکن ها…………………………………………………………………………………………۱۱۷

۵_۲) محل استراحت…………………………………………………………………………………۱۱۸

۵_۳) سالن های تمرین……………………………………………………………………………..۱۱۸

۵_۴) اطاقهای گریم……………………………………………………………………………………۱۱۹

۶_ فضاهای تولید………………………………………………………………………………………۱۱۹

۷_ قسمت اداری سالن………………………………………………………………………………۱۲۴

۷_۱) اتاق ریاست………………………………………………………………………………………۱۲۴

۷_۲) بخش حسابداری………………………………………………………………………………۱۲۴

۷-۳) آرشیو……………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۸_مکانهای تدریس…………………………………………………………………………………..۱۲۵

۹- تأسیسات مکانیکی مجموعه…………………………………………………………………۱۲۵

۱۰-آکوستیک در معماری…………………………………………………………………………..۱۲۷

۱۱- نور پردازی………………………………………………………………………………………….۱۵۹

فصل ششم ( مبانی نظری )……………………………………………………………………۱۶۲

فصل هفتم ( تحلیل سایت )…………………………………………………………۱۸۱

فصل هشتم ( فرآیند طراحی )…………………………………………………….۱۸۶

فصل نهم ( منابع و مأخذ )………………………………………………………….۱۸۷

فهرست تصاویر

۱- (تصویر۱ ) مجموعه تالار شهر………… ۴۹

۲- (تصویر ۲) تالار وحدت…………….. ۴۹

۳- (تصویر ۳) خانه اپرا در وکسفورد…….۵۵

۴- ( تصویر۴) تقسیمات کشوری – سالنامه آماری ص ۲۵ )………………………….۵۵

۵- ( تصویر شماره ۵ ) ( تقسیمات استانی مازندران – سالنامه آماری مازندران ص ۲۶ )………..۵۶

۶ – ( تصویر شماره ۶ ) ( تقسیمات ناحیه ای ایران – سالنامه آماری مازندران ص ۲۷ )…………۵۷

۷- (تصویر ۷) نسبت های مقطع عرضی یک صحنه ی سنتی ( نمای گذاری )…………………..۸۸

۸- ( تصویر ۸) محوطه ی صحنه تئاتر سه قسمتی…..۸۹

۹- ( تصویر۹) مقطع صحنه ی سانسوری………۹۰

۱۰- ( تصویر ۱۰) صحنه گردان……………۹۰

۱۱- ( تصویر ۱۱ ) طاق زیر سقف جهت سوار کردن دکور……………………………..۹۲

۱۲- ( تصویر ۱۲) صحنه های میدانی ( شعاع احاطه ۳۶۰ )……………………………۹۸

۱۳- ( تصویر ۱۳) سن با شعاع احاطه ۲۲۰-۲۱۰٫٫٫٫۹۹

۱۴- ( تصویر ۱۴) سن با شعاع ۱۸۰ درجه………۱۰۰

۱۵- ( تصویر ۱۵) اندازه فاصله صندلی ها…….۱۰۴

۱۶- ( تصویر ۱۶) زاویه ی دید صندلی پشتی…….۱۰۵

۱۷- ( تصویر۱۷) فواصل بین ردیف های صندلی…….۱۰۹

۱۸- ( تصویر ۱۸) شیب کف بالکن براساس دید……۱۱۲

۱۹- ( تصویر ۱۹) تئاتر یونان باستان…….۱۲۸

۲۰- ( تصویر ۲۰ ) آمفی تئاتر مارسلوس رم…..۱۲۸

۲۱- ( تصویر ۲۱) تئاتر رم باستان………..۱۲۹

۲۲- ( تصویر ۲۲) صدای مستقیم و منعکس شده در داخل تالار…………………………. ……………۱۳۱

۲۳- ( تصویر ۲۳ ) تأثیر نوع فضا در واکنش………………………..۱۳۳

۲۴- ( تصویر ۲۴) استفاده از بالکن در سالن………………………..۱۴۳

۲۵- ( تصویر ۲۵) فاصله ردیف و صندلی ها در سالن……………..۱۴۴

۲۶- ( تصویر ۲۶) تقسیمات سقف به سطوح کوچکتر……………..۱۴۵

۲۷- ( تصویر ۲۷) تمرکز صدا در سقف های مقعر…………………۱۴۶

۲۸- ( تصویر ۲۸) استفاده از خطوط شکسته در سقف………………۱۴۶

۲۹- ( تصویر ۲۹) شیب مناسب در سالن…………………………….۱۴۷

۳۰- ( تصویر۳۰) ارتباط جایگاه ارکستر ، تماشاچیان و سن در سالن تئاتر………۱۴۸

۳۱- ( تصویر ۳۱) مقطع طولی در سالن تئاتر با جایگاه کنسرت……….۱۴۸

۳۲- ( تصویر ۳۲) جایگاه گروه کنسرت در سالن تئاتر و اپرا…………۱۴۹

۳۳- ( تصویر ۳۳) بخش پشت صحنه…………………………………۱۴۹

۳۴- ( تصویر ۳۴) ارتباط جایگاه تماشاچیان و سن در سالن تئاتر بدون ارکستر….۱۵۱

۳۵- ( تصویر ۳۵) ارتباط جایگاه تماشاچیان و سن در سالن تئاتر بدون ارکستر…….۱۵۲

۳۶- (تصویر ۳۶) مقطع طولی در کنسرت……………………..۱۵۳

۳۷- ( تصویر ۳۷) طرح های متنوع سکوی جایگاه گروه کنسرت…………….۱۵۳

۳۸- ( تصویر ۳۸) زمان واخنش بهینه برای انواع فعالیت های مختلف در فرکانس های میانه ( ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ هرتز )……….۱۵۷

۳۹- ( تصویر۳۹) حوزه ی موسیقی…………………………………..۱۵۸

۴۰- ( تصویر ۴۰) سکوی اجرا در تالار کنسرت………………………..۱۵۹

 

 

این رساله دارای  ۱۶۰ صفحه با فرمت ورد می باشد.

Par30cad 1

مشخصات

  • فرمت فایل: Word
  • حجم فایل: 7.03 مگابایت
  • منبع این فایل: پارسی کد / مرجع پروژه و آموزش
  • کسانی که نیاز به پروژه  دارند می توانند با شماره پایین تماس گرفته تا در سریعترین زمان برایشان ایمیل گردد . ( ارسال پروژه ها رایگان نمی باشد ، در صورتی که به دنبال پروژه های رایگان هستید تماس نگیرید ) ۷۹۰۶ ۷۵۰ ۰۹۳۹ هاشمی

دانـــــلود

مطالب مرتبط با این نوشته